---


အစၥလာမ္မို႕ အလိုင္ကြမ္း
အစၥလာမ့္ေရာင္ျခည္ ဘေလာ့ဂ္မွ လိွဳက္လွဲစြာၾကိဳဆိုပါသည


Wednesday, March 18, 2009

“ခ်စ္ၾကည္ျမတ္ႏုိးဖြယ္ တုိ႔တမန္ေတာ္” part 3

.
တမန္ေတာ္ျမတ္(ဆြ)က ရန္သူမ်ားအား ခြင့္လႊတ္ခ်မ္းသာေပးေတာ္မူျခင္း
တမန္ေတာ္ျမတ္(ဆြ)က မိမိအား အမ်ိဳးမ်ိဳးေစာ္ကား ေႏွာက္ယွက္ၾက၊ ခဲႏွင့္ေပါက္ၾက၊ ေသေၾကာင္းႀကံၾက၊ စစ္ပြဲအလီလီ ဆင္ႏႊဲခဲ့ၾကသည့္ ရန္သူတို႔အလယ္တြင္ ေအာင္ႏိုင္သူအျဖစ္ႏွင့္ ႐ွိေနသည္။ သူတို႔အား ႐ွင္ေစေသေစဟု အာဏာကုန္ အမိန္႔ေပးႏိုင္ေခ်လည္း႐ွိေနသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ရန္သူကို လံုးဝ လက္တုန္႔မျပန္။ အာဏာလည္း မဖက္ခဲ့။ ျပစ္ဒဏ္လည္းမစြက္ခဲ့။ 'လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာရာ ရသူမ်ားအျဖစ္ႏွင့္ သြားၾက'ဟူေသာ စကားတစ္ခြန္းတည္းႏွင့္ ေမတၲာထား တုန္႔ျပန္ျပခဲ့သည္။ တမန္ေတာ္ျမတ္သည္ လူသားအားလံုးကို ခ်စ္ၾကည္စံုမက္ေတာ္မူျခင္းေၾကာ
င့္ မည္သူ႕အေပၚ တြင္မွ် အမုန္းမပြားခဲ့။ သို႔ေသာ္ လူတို႔အေနႏွင့္ ထိန္းကြပ္ႏိုင္ျခင္းမ႐ွိေသာ အရာအခ်ိဳ႕ကမဴ အမွန္ပင္႐ွိေနသည္။ တမန္တာ္ျမတ္ (ဆြ)အေပၚ အျပစ္႐ွာသည္ကား တကယ္ေတာ့ မိမိကိုယ္ကိုသာလွ်င္ မေတာ္မတရားျပဳရာေရာက္ေစမည္ ျဖစ္ပါသည္။

တမန္ေတာ္ျမတ္(ဆြ)၏ ရက္ေရာလွပံု
ငါးပံုတစ္ပံုေသာ သံု႔လက္ရပစၥည္းမ်ားမွာ တမန္ေတာ္ျမတ္ စိတ္ႀကိဳက္ျပဳပိုင္ခြင့္႐ွိသည္။ သူ႕အတြက္ဟူ၍ ခ်န္ထားခဲ့သည့္ ရသမွ်ေဝစုထဲက အမ်ားဆံုးကို မိမိအား တစ္ခ်ိန္က အသက္ကို လုပ္ႀကံရန္အထိ အႀကံပက္စက္ခဲ့ဖူးသည့္ ရန္သူႀကီးမ်ား၏ ေမတၲာကို ရအံ့စိမ့္ေသာငွာ အကုန္ပံုေအာၿပီး ေပးေတာ္မူခဲ့သည္။ တမန္ေတာ္ျမတ္အေနႏွင့္ တစ္ခ်ိန္က မကၠာသား ရန္သူႀကီးမ်ားအား သူတို႔လိုလားေနၾကသည့္အတိုင္း မိမိဘက္က သူတို႔ဘက္ကို ခ်ီးျမႇင့္ႏိုင္ သမွ်ကိဳ ခြဲေဝေပးေတာ္မူခဲ့သည္။

မကၠာၿမိဳ႕ေတာ္သည္ ထာဝရေဘးမဲ့ၿမိဳ႕ေတာ္ဟု တမန္ေတာ္ျမတ္(ဆြ)က ေၾကညာေတာ္မူျခင္း
တမန္ေတာ္ျမတ္(ဆြ)သည္ တစ္ရက္တာ မကၠာၿမိဳ႕ေတာ္တြင္ ေနထိုင္စဥ္အတြင္းဝယ္ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား ၿပီးစီးသြားခဲ့သည္။ နံနက္မိုးလင္းခ်ိန္တြင္ ကအ္ဗာ၏ေက်ာင္းေတာ္ဝန္းက်င္၌ ခူဇာတို႔က ဟုဒိုလ္မ်ိဳးႏြယ္မွ ႐ုပ္ထုကိုးကြယ္သူ တစ္ဦးအား သတ္ျဖတ္ခဲ့ေၾကာင္းကို တမန္ေတာ္ျမတ္မွာ သတင္းၾကားခဲ့သည္။ ဤတြင္အျမတ္ေတာ္႐ွေတာ္မူသျဖင့္ လူထုႀကီးအား မိန္႔ခြန္းျမြက္ၾကားခဲ့သည္။ တမန္ေတာ္ျမတ္က အသက္ဖိုး ေလ်ာ္ေၾကးကို ေပးခဲ့သည္။ အသတ္ခံရသူကား ဒိ႒ိတစ္ဦးျဖစ္ၿပီး မိမိ၏မဟာမိတ္မ်ားအေပၚတြင္ မညႇာစတမ္း တမန္ေတာ္ျမတ္က ဤသို႔အျပစ္ဒဏ္ခပ္ခဲ့ျခင္းကို မကၠာသားတို႔က အံ့ဩမဆံုးျဖစ္ခဲ့ၾကရသည္ သူ၏တရားမွ်တမႈ စိတ္ရင္းေကာင္း႐ွိမႈႏွင့္ ခြင့္လႊတ္ျခင္းႀကီးမႈကိုၾကည့္ၿပီး အစုလိုက္ အအံုလိုက္ အစၥလာမ္ကို လက္ခံလာခဲ့ ၾကသည္။ မိန္းမ႐ိုင္းႀကီး ဟင္းဒ္သည္ပင္ မြတ္စ္လင္မ္ျဖစ္လာခဲ့သည္။

တမန္ေတာ္ျမတ္၏ စာနာေထာက္ထားတတ္မႈ
လူတစ္ေယာက္သည္ မိမိကိုယ္တိုင္ ဒုကၡမျဖစ္ဖူးပါက သူတစ္ပါး ဒုကၡကိုလည္း မသိတတ္ေပ။ စိတ္ဓါတ္လည္း မေပ်ာ့ေပ်ာင္းေပ။ စာနာ ေထာက္ထားမႈကို မသိေပ။ အလႅာဟ္အ႐ွင္ျမတ္သည္ တမန္ေတာ္ျမတ္အား ကမၻာ့က႐ုဏာ႐ွင္ အျဖစ္ႏွင့္ ေစလႊတ္ေတာ္မူခဲ့သည္။ ထို႔အတြက္ေၾကာင့္ပင္ အလႅာဟ္ အ႐ွင္ျမတ္သည္ တမန္ေတာ္ျမတ္အား ကမၻာသူ ကမၻာသားမ်ားကို သနားၾကင္နာေထာက္ထား စာနာတတ္ေတာ္မူေစရန္ ကေလးဘဝမွာပင္ မိတဆိုး၊ ဖတဆိုး ျဖစ္ေစ ေတာ္မူခဲ့သည္။ ဒုကၡဆင္းရဲမႈ အမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္လည္း ရင္ဆိုင္ေစေတာ္မူခဲ့သည္။ တမန္ေတာ္ျမတ္သည္ ကမၻာ့က႐ုဏာ႐ွင္ ပီပီ ကမၻာသူကမၻာသား အားလံုးတို႔အား ၾကင္နာစာနာေတာ္မူသည္။ မိတဆိုး ဖတဆိုးကေလးမ်ားကို အလြန္ သနားေတာ္ မူသည္။ ဆင္းရဲသူ ဆင္းရဲသားမ်ားကို အလြန္ကိုယ္ခ်င္းစာနာေတာ္မူသည္။ သူတစ္ပါး၏ဒုကၡကို မိမိဒုကၡသဖြယ္ ထင္မွတ္ေတာ္မူသည္။ ကိုယ္ဖိရင္ဖိ ျပဳစုေတာ္မူသည္။

Special thanks to sister Imaamah

No comments: