---


အစၥလာမ္မို႕ အလိုင္ကြမ္း
အစၥလာမ့္ေရာင္ျခည္ ဘေလာ့ဂ္မွ လိွဳက္လွဲစြာၾကိဳဆိုပါသည


Tuesday, March 31, 2009

ဖားငယ္ေလးကဲ ့သို ့ေသာလူသားမ်ား

.
တစ္ရံေရာအခါ ဘုရင္မင္းၾကီးတစ္ပါးရွိေလသည္…။ ဘုရင္မင္းျမတ္၏ ၾသဇာအာဏာေၾကာင့္ တိုင္းသူျပည္သားမ်ားႏွင့္ ..မွဴးၾကီးမတ္ရာ..မ်ားသည္..ခ်စ္ေၾကာက္ ရုိေသၾကသည္..။ဘုရင္ မင္းျမတ္၏.. ေက်းဇူးေၾကာင့္ ..တိုင္းသူျပည္သားမ်ားမွာခ်မ္းသာၾကြယ္ဝကာ..ေအးခ်မ္းသာယာစြာ..ေနထိုင္ႏုိင္ၾကသည္..။စည္းလုံးညီညြတ္မႈေၾကာင့္…ျပိဳင္ဘက္ကင္းေသာတိုင္းျပည္အျဖစ္ ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားေလသည္..။သို ့ေသာ္လည္း ဘုရင္မင္းျမတ္ သည္စိတ္မခ်မ္းေျမ ့ စရာေသာက တစ္ခုရွိေလသည္..။ထိုေသာက မွာ ညအခ်ိန္ ဘုရင္မင္းၾကီးဆက္ေတာ္ေခၚ(အိပ္စက္)..ခ်ိန္တြင္ ဖားငယ္တစ္ေကာင္ သည္ ေန ့စဥ္ လာေရာက္ ကာ မင္းၾကီး၏ မ်က္ႏွာေတာ္အား ေသးျဖင့္ ပန္းေလသည္…။မင္းၾကီးသည္ သတၱဝါ အေပါင္းတို ့အား သနားၾကင္နာေတာ္ မႈေသာမင္းတစ္ပါးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ခြင့္လႊတ္ကာသီးခံ ေတာ္မႈခဲ့သည္…။မွဴးၾကီးမတ္ရာမ်ားသည္ သူတို ့၏ ဘုရင္မင္းျမတ္ အားတိရစာၦန္ တစ္ေကာင္၏ ေစာ္ကားမႈအား မခံမရပ္ႏုိင္ ျဖစ္ကာ… “အို…အရွင္မင္းၾကီး..အရွင့္၏ စစ္သည္ေတာ္မ်ား မွဴးမတ္မ်ားႏွင့္ တိုင္းသူ ျပည္သား လူမမည္ကေလးမ်ားသည္ပါမက်န္..အားလု ံးတို ့သည္..အရွင့္အား ရုိင္းပ်သည့္ မႈအရာျဖင့္ ဆက္ဆံသမႈ ျပဳေသာသူတို ့၏ တုိင္းျပည္မ်ားအား ပစ္ဒဏ္ေပး ကာ အထက္ေအာက္လွန္ပစ္ရန္ပင္ အသင့္ရွိပါသည္..ထို ့အတြက္ေၾကာင့္..မည္သည္ ့တိုင္းျပည္ကမွ် အရွင့္ မ်က္ႏွာေတာ္ကို ပင္ ေမာ္မၾကည့္ဝံ့ပါ…ယခုအရွင့္အားေစာ္ကားသူမွာ တိရစာၦန္ တစ္ေကာင္ျဖစ္ေခ် သည္။ထို ့ေၾကာင့္ အရွင့္ စစ္သည္ေတာ္မ်ားႏွင့္ တိုင္းသူျပည္သားမ်ားမွာ ေဒါသအမ်က္ လွ်မ္လွ်မ္းေတာက္ကာ ထို ဖားသတၱဝါ ၏ မ်ဳိးရုိးဗီဇအား ကမာၻေျမမွပင္ တိန္ေကာေပ်ာက္ကြယ္ေစရမည္ဟု ၾကဳ ံးဝါးေနၾကပါသည္..သို ့ေပမဲ့ အရွင့္အမိန္ ့မရွိပဲ မျပဳဝံ့ၾကပါ..။အရွင့္ဆႏၵအား..သိလိုပါသည္”ဟုေလွ်ာက္တင္ၾကသည္..။ဘုရင္ျမင္းျမတ္မွ“အို…ကြ်ႏု္ပ္ ၏ မွဴးၾကီး မတ္ရာတို ့ သီးခံၾကေလာ့…ထို ဖားငယ္မွာခိုင္လုံေသာ အေၾကာင္းကိစၥ ရွိေသာေၾကာင့္ သာ ထို သို ့ျပဳဝံ့ သည္ျဖစ္ေပမည္ ……။ထို ့ေၾကာင့္အသင္တို ့သည္ အက်ဳိးအေၾကာင္းအားစုံ စမ္းကာ ငါအရွင္မင္းျမတ္အား ဆီေလွ်ာ္ေအာင္ ေလွ်ာက္တင္ၾကရန္” မိန္ ့ေတာ္မႈ လိုက္ေလ သည္။ ဘုရင့္အမိန္ ့ျဖင့္ မွဴးမတ္တို ့သည္ ဖားငယ္ ၏ ေနာက္ သို ့လိုက္ကာ ေထာက္လွန္းေလသည္။ အေၾကာင္းစုံ သိရွိရျပီးေနာက္ ေနာက္တစ္ေန ့ ညီလာခံတြင္ တင္ေလွ်ာက္ ၾကေလသည္။ “အရွင္မင္းျမတ္ ဖားငယ္တြင္ ပိုင္ဆိုင္မႈရွိျခင္းေၾကာင့္ သာထို သို ့ ျပဳက်င့္ျခင္း ျဖစ္သည္..။မည္သို ့ေသာ…ပိုင္ဆိုင္ မႈနည္း…???? ဖားငယ္ေနထိုင္ေသာ တြင္း အတြင္းတြင္ ဘုရင့္ ဘႏၰာတိုက္မွေရႊဒဂၤါးျပားတစ္ျပားအား ေတြ ့ခဲ့ရပါသည္။ ထို ဖားငယ္သည္ ထို ေရႊဒဂၤါးအား ဖင္ခုထိုင္ရျခင္းေၾကာင့္ ဖင္က်ိန္းသည္ ျဖစ္ရာအရွင့္ မ်က္ႏွာေတာ္အား ေသးျဖင့္ပန္းျခင္းျဖစ္ေပသည္။” ထို မွ ဘုရင္မင္းျမတ္သည္လည္း “ေအာ္တိရစာန္တစ္ေကာင္ျဖစ္ ေသာ ေၾကာင့္ သူ၏ ပိုင္ဆုိင္မႈသာ သိကာ ထိုစည္းစိမ္၏ လာရာလမ္းကို မသိေခ်တစ္ကား….ထို ့ေၾကာင့္သာလွ်င္ စည္းစိမ္ ရွင္အေပါင္းတို ့၏ ဘုရင္ ငါဘုရင္မင္းျမတ္ ကိုပင္ မေၾကာက္မရႊံ ဘုရင္ဆို သည္ကိုပင္ ေမ့ေလ်ာ့ကာ အံတု လိုျခင္းပင္ျဖစ္ေပ သည္…. အသင္တို ့သည္လည္းဖားငယ္အား စံနမႈနာထားကာ ..မိမိတို ့၏ ပိုင္ဆိုင္မႈ အနည္းငယ္ေၾကာင့္ မေမာက္မာသင့္၊ ထိုစည္းစိမ္ တို ့၏စစ္မွန္ေသာလာရာလမ္းအားအတိအက်သိျမင္ သင့္ေပသည္” ဟု ဆုံး မေလသည္…။ဘုရင္တစ္ကာတို ့၏ ဘုရင္ အရာခပ္သိမ္းအား စိုးပိုင္ ဖန္ဆင္းေတာ္မႈေသာ မဟာဂရုဏာရွင္အလႅာအသ်ွင္ျမတ္သည္လည္း ကြ်ႏု္ပ္တို ့အား မ်ားစြာေသာ ေနမသ္ စည္းစိမ္ တို ့အားခ်ီးျမွင့္၏ထားေတာ္မႈ သည္..။• က်န္းမာေရးဆိုေသာစည္းစိမ္ကို ခ်ီးျမွင့္ေတာ္မႈခဲ့၏။သို ့ေပေသာ္ကြ်ႏု္ပ္တို ့သည္ ငါက်န္းမာသည္ မေသႏုိင္ ေသးဟု အလာအသ်ွင္သတ္မွတ္ထားေသာသက္တမ္းအားအံတု ကာ အမိန္ ့ဖီဆန္ျပီး အပစ္မေရွာင္ႏုိင္ၾက….။• ပညာဆိုေသာ စည္းစိမ္ကို ခ်ီးျမွင့္ထားေတာ္မႈခဲ့သည္။ကြ်ႏု္ပ္တို ့သည္ ပညာမာန္တက္ ကာ ဂုဏ္ယူဝံ့ၾကြားေန ၾကသည္။ ထိုပညာတတ္တို ့သည္ အလႅာအသွ်င္၏ လူသားအား ဖုံးကြယ္ထားေသာ အကြယ္မွ ကိစၥ ရပ္မ်ားအားသိရွိျပီး ျဖစ္သေလာ….။ အရွင့္ အမိန္ ့အားဖီဆန္ ျပီးထိုပညာျဖင့္ သာဂ်ႏၵသ္သုခဘုံ သို ့ေလွ်ာက္လွမ္းႏုိင္ပါမည္ ေလာ….???• ေငြေၾကးပစၥည္းဥစၥာဆိုေသာစည္းစိမ္အား ခ်ီးျမွင့္ေတာ္မႈခဲ့သည္။ဖားငယ္ကဲ့သို ့ေသာလူသား ျဖစ္သည္..။ အလႅာအသွ်င္၏ ေက်းဇူးေတာ္ျဖင့္သာ ထုိစည္စိမ္တို ့အားပိုင္ဆိုင္ခြင့္ ရေနျခင္းျဖစ္သည္… သို ့ေပေသာ္ ထိုလူသားသည္ မင္းတို ့ကို ငါေကြ်းေနတာ…ငါေပးလို ့စားေနရတာ..ငါမရွိရင္နင္တို ့ငတ္ျပီ..ငါလုပ္ခ်င္တာအခ်ိန္မေရြးလုပ္လို ့ရတယ္..ငါလိုခ်င္တာ အခ်ိန္ မေရြးရသည္ စေသာ …အသုံးအႏွဳံးတို ့ျဖင့္ အလာအသွ်င္အား အံတု ေလသည္..။“ငါ” ဆိုေသာဂုဏ္ပုဒ္မွာ အလာအသ်ွင္၏ ဝတ္ရုံ ျဖစ္သည္ဟု သာသနာ့ အၾကီးအကဲမ်ားက အမိန္ ့ရွိခဲ့သည္။ ကြ်ႏု္ပ္တို ့သည္ ထို အသွ်င့္ဝတ္ရုံအား သြားေရာက္ လုယူရန္မၾကိဳးပမ္းသင့္ေပ…။လိုခ်င္တာရ ..လုပ္ခ်င္တာျဖစ္ေနျခင္းမွာလည္း ၾကီးမားလွ ေသာ ေက်းဇူးေတာ္ပင္ျဖစ္ေပသည္…။ႏွလုံးသားထဲမွျဖစ္ေပၚလာေသာ အသွ်င့္ေက်းဇူးေတာ္မ်ားအား ဆက္ေရးမည္ဆိုလွ်င္စာအုပ္ၾကီးတစ္အုပ္ ျဖစ္သြားမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ဤ ေနရာတြင္ အဆုံးသတ္လိုက္ပါသည္..။“အေျခအေနတိုင္းအေပၚ အလာဟ္အသွွ်င္အားေက်းဇူးတင္ႏုိင္ ခြင့္အား ခ်ီးျမွင့္ေတာ္မႈပါေစ…. အာမီးန္..”

Speical thanks to Brother IceRain.

No comments: